سوم: مسلمان شدن

73- پاک کننده ها – مسلمان شدن + مسئله 58