اول: آب

57 – پاک کننده ها – اول آب – کُر،جاری،چاه

58- پاک کننده ها – اول آب – چاه – مسئله 43

59- پاک کننده ها – اول آب – باران – مسئله 44

60- پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- مسئله 45

61- پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- مسئله 46

62 – پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- مسئله 47

63- پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- مسئله 48

64- پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- مسئله 49

65- پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- مسئله 50

66- پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- مسئله 51

67- پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- مسئله 52

68- پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- مسئله 53

69- پاک کننده ها – اول آب – قَلیل- 54