وضو روي پانسمان (جَبيره)

114- وضو – وضو جبیره – مسئله 95

115- وضو – مسئله 96

116- وضو – مسئله 97

117- وضو – مسئله 98

118- وضو – مسئله 99

119- وضو – مسئله 100

120- وضو – مسئله 101

120- وضو – مسئله 102