هشتم: کافر

41 – نجس‌ها – هشتم – کافر + مسئله 27 + کافر یعنی

42 – نجس‌ها – هشتم – کافر – مسئله 28

43- نجس‌ها – هشتم – کافر – مسئله 29

44- نجس‌ها – هشتم – کافر – مسئله 30