ششم و هفتم: سگ و خوک

38 – نجس ها – ششم و هفتم – سگ و خوک

39- نجس ها – ششم و هفتم – سگ و خوک – مسئله 25

40- نجس ها – ششم و هفتم – سگ و خوک – مسئله 26