سوم: منی

19- نجس ها – سوم – منی

20- نجس ها – سوم- منی – مسئله 9