اول و دوم ادرار و مدفوع

13- نجس‌ها

14- نجس ها – اول و دوم – ادرار و مدفوع – مسئله 4

15- نجس ها – اول و دوم – ادرار و مدفوع – مسئله 5

16- نجس ها – اول و دوم- ادرار و مدفوع – مسئله 6

17- نجس ها – اول و دوم- ادرار و مدفوع – مسئله 7

18- نجس ها – اول و دوم- ادرار و مدفوع – مسئله 8