غسل‌هايي که مستحب هستند

212- غسل های مستحب – مسئله 182 و 183