کارهايي که وقتي روزه هستيم نبايد انجام بدهيم

465 – روزه – مسئله 398

466 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 399

467 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 400

468 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 401

469 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 402

470 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 403

471 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 404

472 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 405

473 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 406

474 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 407

475 – روزه – یک – خوردن و آشامیدن – مسئله 408

476 – روزه – دو و سه – نزدیکی یا استمناء – مسئله 409

477 – روزه – دو و سه – نزدیکی یا استمناء – مسئله 410

478 – روزه – دو و سه – نزدیکی یا استمناء – مسئله 411

479 – روزه – دو و سه – نزدیکی یا استمناء – مسئله 412

480 – روزه – دو و سه – نزدیکی یا استمناء – مسئله 413

481 – روزه – دو و سه – نزدیکی یا استمناء – مسئله 414

482 – روزه – چهار- دروغ گفتن از طرف خدا و 14 معصوم

483 – روزه – چهار- دروغ گفتن از طرف خدا و 14 معصوم – مسئله 415

484 – روزه – پنج – خاک و غبار زیاد به گلو رفتن

485 – روزه – پنج – خاک و غبار زیاد به گلو رفتن – مسئله 416

486 – روزه – پنج – خاک و غبار زیاد به گلو رفتن – مسئله 417

487 – روزه – شش – سر زیر آب بردن – مسئله 418

488 – روزه – شش – سر زیر آب بردن – مسئله 419

489 – روزه – شش – سر زیر آب بردن – مسئله 420

490 – روزه – شش – سر زیر آب بردن – مسئله 421

491 – روزه – شش – سر زیر آب بردن – مسئله 422

492 – روزه – شش – سر زیر آب بردن – مسئله 423

493 – روزه – شش – سر زیر آب بردن – مسئله 424

494 – روزه – شش – سر زیر آب بردن – مسئله 425