افرادي که نبايد روزه بگيرند

495 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند

496 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – 22کیلومتر برود

497 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – مسئله 427

498 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – شرط سوم – از حد ترخص خارج شود

499 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – از حد ترخص خارج شود – مسئله 428

500 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – مسئله 429

501 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – از حد ترخص خارج شود – مسئله 430

502 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – شرط سوم – مسئله 431

503 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – مسئله 432

504 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – مسئله 433

505 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – شرط چهارم – سفر رفتن حرام نباشد

506 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – کار او مسافرت نباشد

507 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – مسئله 434

508 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – مسئله 435

509 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – اول – مسئله 436

510 – روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – مسئله 437

511- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – دوم- شخصی که مریض است

512- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – دوم- شخصی که مریض است – مسئله 438

513- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – دوم- شخصی که مریض است – مسئله 439

514- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – دوم- شخصی که مریض است – مسئله 440

515- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – دوم- شخصی که مریض است – مسئله 441

516- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – دوم- شخصی که مریض است – مسئله 442

517- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – دوم- شخصی که مریض است – مسئله 443

518- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – دوم- شخصی که مریض است – مسئله 444

519- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – سوم – پیر مرد و پیر زن

520- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – سوم – پیر مرد و پیر زن – مسئله 445

521- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – چهارم – خانم پریود

522- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – چهارم – خانم پریود – مسئله 446

523- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – چهارم – خانم پریود – مسئله 447

524- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – چهارم – خانم پریود – مسئله 448

525- روزه – افرادی که نباید روزه بگیرند – چهارم – خانم پریود – مسئله 449

526- روزه – مسئله 450

527- روزه – مسئله 451