خوردني‌ها و آشاميدني‌هاي حلال

631 – خوردنی ها و آشامیدنی ها – مسئله 546

632 – خوردنی ها و آشامیدنی ها – حیوان های حلال گوشت – اول چهارپا

633 – خوردنی ها و آشامیدنی ها – حیوان های حلال گوشت – دوم پرنده

634 – خوردنی ها و آشامیدنی ها – حیوان های حلال گوشت – سوم دریایی – مسئله 547

635 – خوردنی ها و آشامیدنی ها – حیوان های حلال گوشت – سوم دریایی – مسئله 548

636 – خوردنی ها و آشامیدنی ها – حیوان های حلال گوشت – سوم دریایی – مسئله 549