آداب خوردن و آشامیدن

647 – خوردنی ها و آشامیدنی ها – کارهای مستحب قبل از خوردن غذا