کارهاي حرام، بعد از پوشيدن لباس سفيد اِحرام

569 – حج – کارهای حرام بعد از پوشیدن لباس سفید احرام – مسئله 492