موارد تيمم

213 – تیمم – مسئله 184 – موارد تیمم

214- تیمم – موارد تیمم – اول – آب نباشد – مسئله 185

215- تیمم – موارد تیمم – اول – آب نباشد – مسئله 186

216- تیمم – موارد تیمم – اول – آب نباشد – مسئله 187

217- تیمم – موارد تیمم – اول – آب نباشد – مسئله 188

218- تیمم – موارد تیمم – دوم- آب ضرر داشته باشد – مسئله 189

219- تیمم – موارد تیمم – سوم- وقت خیلی کم باشد – مسئله 190

220- تیمم – موارد تیمم – سوم- وقت خیلی کم باشد – مسئله 191