روش انجام تيمم

224 – تیمم – روش انجام تیمم- مسئله 195

225- تیمم – روش انجام تیمم – تیمم صحیح و دقیق و درست

226 – تیمم – تیمم – مسئله 196

227 – تیمم – مسئله 197

228 – تیمم – مسئله 198

229- تیمم – مسئله 199