تيمم روي چند چيز درست است

221 – تیمم – تیمم روی چند چیز درست است – مسئله 192

222 – تیمم – تیمم روی چند چیز درست است – مسئله 193

223 – تیمم – تیمم روی چند چیز درست است – مسئله 194